ลำดับ
ชื่อโครงงาน/งานวิจัย
1
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าด้วยวิธีการออกแบบเว็บเรสพอนซิฟกรณีศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  [พ.ศ.2560]
2
ระบบจัดการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์   [พ.ศ.2560]
3
ระบบบสารสนเทศการจัดการโครงงานและงานวิจัย  [พ.ศ.2560]
4
การลดเวลาการวิเคราะห์สารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศ  [พ.ศ.2559]
5
การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตในโรงงานน้ำดื่ม  [พ.ศ.2558]
6
การพัฒนาเครื่องบีบอัดประป๋อง  [พ.ศ.2558]
7
การออกแบบและวางผังโรงงานเพื่อรองรับระบบ HACCP  [พ.ศ.2558]
8
การประยุกต์ใช้เครื่องมือควบคุมคุณภาพเพื่อลดต้นทุนในกระบวนการฉีดพลาสติก  [พ.ศ.2557]
9
การประยุกต์ใช้เทคนิคลีน ในกระบวนการนำเข้า ส่งออก ของแผนกโลจิสติกส์ กรณีศึกษา  [พ.ศ.2557]
10
การพัฒนาระบบน้ำดิบเพื่อลดการใช้พลังงาน  [พ.ศ.2557]

ข้อมูลทั้งหมด : 36 รายการ